Документи, свързани с приема на ученици в 8. клас

Изтегли списък на училищата от област Русе, които ще се осъществяват държавен план-прием за учебната 2019/2020 година по чл. 142, ал. 3, т. 1 от закона за предучилщното и училищното образование

Изтегли правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища

Изтегли постановление № 352 от 31 декември 2018 г. на Министерски съвет за приемане на актуализиран списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година

Изтегли прогнозни целеви стойности за план-приема в област Русе


Изтегли становище за Обединено училище “Св. Климент Охридски” – Борово

Изтегли становище за ПГ – Бяла

Изтегли становище за СУ “Васил Левски” – Ветово

Изтегли становище за ПГСС “К. А. Тимирязев” – Две могили

Изтегли становище за МГ “Баба Тонка” – Русе

Изтегли становище за ПГ по транспорт – Русе

Изтегли становище за ПГ по туризъм “Иван П. Павлов” – Русе

Изтегли становище зз ПГДВА “Йосиф Вондрак” – Русе

Изтегли становище за ПГЕЕ “Апостол Арнаудов” – Русе

Изтегли становище за ПГИУ “Елиас Канети” – Русе

Изтегли становище за ПГМТ “Юрий Гагарин” – Русе

Изтегли становище за ПГПТ “А. Ц. Буров” – Русе

Изтегли становище за ПГРКК

Изтегли становище за ПГСАГ “П. Пенев” – Русе

Изтегли становище за ПГСС “Ангел Кънчев” – Русе


Изтегли становище за търсени прафесии


Изтегли заповед за утвърждаване на държавен план-прием за уч. 2019/2020 г.

Изтегли приложение

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF