Заповед за утвърждаване на държавния план-прием в V и в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година за област Русе Приложение №1 Приложение №5 (публикувано на 05.02.2021 г.)
Прием в VIII клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Проект на заповед на началника на РУО- Русе за утвърждаване на държавен план-прием в VIII и V клас за учебната 2021/2022 г.Приложение към заповед на началника на РУО- Русе за утвърждаване на държавен план-прием в VIII и V клас за учебната 2021/2022 г. Приложение №1 и Приложение №2 Бележки и становища по проектите могат да бъдат изпращани на e-mail: s.racheva@rio-ruse.org до 23.04.2021 г.


Становища на работодатели и работодателски огранизиции за план-приема

Изтегли становище за АЕГ "Гео Милев" - Русе.

Изтегли становище за ОбУ "Св. Климент Охридски" - Борово.

Изтегли становище за ПГ по транспорт -Русе.

Изтегли становище за ПГ по туризъм "Иван П. Павлов" -Русе.

Изтегли становище за Професионална гимназия -Бяла

Изтегли становище за ПГДВА "Йосиф Вондрак" -Русе.

Изтегли становище за ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" -Русе.

Изтегли становище за ПГИУ "Елиас Канети" -Русе.

Изтегли становище за ПГМТ "Юрий Гагарин" -Русе.

Изтегли становище за ПГО "Недка Иван Лазарова" -Русе.

Изтегли становище за ПГПТ "Атанас Ц. Буров" -Русе.

Изтегли становище за ПГРКК -Русе.

Изтегли становище за ПГСАГ "Пеньо Пенев" -Русе.

Изтегли становище за ПГСС "К. А. Тимирязев" -Две могили.

Изтегли становище за ПГСС "Ангел Кънчев" -Русе.

Изтегли становище за СУ "Панайот Волов" -Бяла

Изтегли становище за СУ "Васил Левски"с ПП -Ветово


Изтегли становище за търсени професии

Информация за общия брой на учениците в VII клас в област Русе и броя на учениците в X клас в ОбУ "Св. Климент Охридски" - Борово.


Изтегли Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни и обединени училища и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни училища. Изтегли Прогнозни целеви стойности за област Русе за учебната 2021/2022 година. Изтегли Списък на STEM профили и STEM професии за учебната 2021/2022 година. Изтегли Писмо до представители на национално представените работодателски организации.
Изтегли Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. (публикувано на 12.11.2020 г.) Изтегли списък на училищата от област Русе, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2021/2022 година по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. (публикувано на 12.11.2020 г.)
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF