Кандидатстване след 7. клас

Всички ученици, които през тази учебна година завършват 7. клас през месец май 2017 година, се явяват на Национално външно оценяване по три учебни предмета. Националното външно оценяване по български език и литература и Националното външно оценяване по математика са и приемни изпити за вход в профилираните гимназии, в профилираните паралелки в СУ и в професионалните гимназии, в които се осъществява прием след завършен 7. клас (с изключение на НУИ "Проф. Веселин Стоянов“ и ССУ "М-р Атанас Узунов"). За да могат да продължат образованието си в по-горен етап, трябва да кандидатстват всички седмокласници, независимо дали са положили успешно приемните изпити. Седмокласниците, приети в предишни години в специализиараните училища (НУИ "Проф. Веселин Стоянов“ и ССУ "М-р Атанас Узунов"), имат две възможности за избор. Те могат или да сменят училището си, като подадат заявление за кандидатстване заедни с останалите връстници, или да останат в досегашното си училище. Във втория случай не е необходимо да подават заявление.

  Изпитите по БЕЛ и по математика се провеждат в училището, в което се обучавате, и започват в 10.00 часа, както следва:
 • по БЕЛ – на 19 май 2017 година;
 • по математика – на 21 май 2017 година.
  За всеки приемен изпит учениците са длъжни:
 • да се явят в деня на изпита до 9 часа и 30 минути в училището, в което се обучават;
 • да представят документ за самоличност и служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити;
 • за приемния изпит по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА учениците да си носят син химикал;
 • за приемния изпит по МАТЕМАТИКА учениците да си носят син химикал, линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума.

ВАЖНО: ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ СА АНОНИМНИ И УЧЕНИЦИТЕ НЕ ПОСТАВЯТ ЗНАЦИ, КОИТО МОГАТ ДА НАРУШАТ АНОНИМНОСТТА НА ИЗПИТНАТА РАБОТА!

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ по БЕЛ и математика ще бъдат обявени на сайта на РУО-Русе - http://www.priem.rio-ruse.org до 05.07.2017 г. включително.


Oт 12.06. до 13.07.2017 г. учениците получават служебна бележка с резултатите от приемните изпити от училището, в което учат. Оригиналът на служебната бележка е необходима при подаване на заявлението за участие в класиране.


Прием на близнаци - над утвърдения план-прием се приема блзинак в паралелка, в която е записан другия близнак, като и двамата са положили приемните изпити. Близнакът, които следва да се приеме над утвърдения план-прием се насочва от началника на РУО-Русе. Родителите и ученикът подават писмено заявление в сградата на РУО-Русе на ет. 10, ст. 2.


Подаване на заявление за класиране на хартиен носилтел
 1. Всички основни училища от област Русе приемат документи на учениците в училището, в което завършват основно образование след VII клас;
 2. Средните училища в гр.Бяла, гр.Две могили, гр.Ветово, гр.Глоджево и гр.Сливо поле приемат документи на учениците в училището, в което завършват основно образование след VII клас;
 3. Всички ученици от средни училища от гр.Русе, които завършват основно образование след VII клас, подават документи в ОУ „Иван Вазов“ - Русе;
 4. Ученици от други региони, които кандидатстват за прием в училища на територията на област Русе, подават документи в избрано от тях основно училище на територията на област Русе.

Училищните комисии за приемане на документи работят със следното работно време - за първи етап на класиране: от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г. включително с работно време от 08:00 часа до 18:00 часа всеки работен ден и от 09:00 часа до 13:00 часа в почивните дни.

За III-ри етап на класиране: от 11.07.2017 г. до 13.07.2017 г. включително с работно време от 08:00 часа до 18:00 часа всеки работен ден в срадата на РУО-Русе на адрес - ул. „Църковна независимост“ - 18, ет. 7, стая № 2

За кандидатстващите за обучение по специалности от професии в професионални гимназии и в професионални паралелки в СУ се представя оригинал и копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Документите за участие в класирането се приемат задължително в присъствието на ученик и родител.


Подаване на заявление за класиране по електронен път

Подаването на заявления става на следния адрес.


Класирането се извършва в три етапа, както следва:

Първи етап на класиране - виж подробности

ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Документите за участие в първия етап на класиране ще се подават от 16.06. - 22.06.2017 г.

  НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМНТИ СА:
 1. Служебна бележка (оригинал) от училището с резултатите от изпита по БЕЛ и по математика.
 2. Свидетелство за завършено основно образование - VІІ клас (оригинал и копие).
 3. Медицинско свидетелство (оригинал и копие) само при кандидатстване в професионални гимназии.
 4. Документ за самоличност на кандидата.
 5. Заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране, което ще получите на място, при подаване на документите.

ПОПЪЛВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕТО И ПОДРЕЖДАНЕТО НА ЖЕЛАНИЯТА В НЕГО Е НАЙ-ВАЖНАТА ЧАСТ ОТ ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ! Независимо какъв е успехът на детето на изпитите, профилите и специалностите следва да се подредят според неговите желания. Това означава: на първо място в заявлението да се впише най-желания профил или най-желаната специалност, на второ – следващата по желание специалност и т.н. Няма ограничение за броя на посочените профили и/или специалности, може да напишете всички обявени, ако желаете.

Обявяване на списъците с приетите на първи етап на класиране - 27.06.2017 г. на електронната страница на РУО-Русе http://www.priem.rio-ruse.org

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране - от 28.06. до 30.06.2017 г.

  Необходими документи за записване в училището, в което сте класирани:
 • оригинал на свидетелство за завършено основно образование - VІІ клас;
 • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална гимназия.

Учениците, приети по първо желание задължително, в посочения по-горе срок, се записват в училището, в което са приети. В противен случай губят мястото си и ще могат да участват само в третия етап на класиране, за обявените свободни места.

  Учениците, приети по второ и следващо желание имат следните възможности:
 • да се запишат в училището, в което са приети;
 • да подадат заявление за участие във втори етап на класиране.

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което е класиран кандидатът! В това заявление нямате право да пренареждате желанията си, но запазвате мястото си от първо класиране! Опитът показва, че на второ класиране движението е с 1-2 места, не повече. Това означава, че имате шанс да се придвижите на по-предно желание само в случай, че имате разлика в бала с последния приет в по-желаната от вас специалност няколко стотни или хилядни.

Втори етап на класиране - виж подробности

  ВАЖНО - Във втория етап на класиране участват:
 • кандидатите, които са класирани на първия етап и са подали заявление за участие във втори етап на класиране;
 • кандидатите, които са подали заявление за участие в първи етап на класиране, но не са класирани.

Обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране – до 04.07.2017 г. година ще бъдат обявени електронната страница на и РУО-Русе http://www.priem.rio-ruse.org

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - от 05.07. до 07.07.2017 г. в училището, в което е приет кандидата.

  Необходими документи за записване в училището, в което сте класирани:
 • оригинал на свидетелство за завършено основно образование - VІІ клас;
 • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална гимназия.

Обявяване на незаетите места след втори етап на класиране – 10.07.2017 г. в РУО – Русе.

Трети етап на класиране - виж подробности

ВАЖНО - Във трети етап на класиране участват кандидати, подали заявление в периода 11.07. - 13.07.2017 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите на трети етап на класиране – до 17.07.2017 година ще бъдат обявени електронната страница на РУО-Русе http://www.priem.rio-ruse.org

  Необходими документи за записване в училището, в което сте класирани:
 • оригинал на свидетелство за завършено основно образование VІІ клас;
 • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална гимназия.

Записване в съответните училища след трети етап на класиране - от 18.07. до 19.07.2016 г.

Обявяване на незаетите места след трети етап на класиране – 21.07.2016 г. в РУО–Русе.


Попълването на незаетите места след трети етап на класиране се определя от директора на съответното училище в срок до 04.09.2017 г. Необходимите документи за кандидатстване са аналогични като при предишните етапи и се подават в съответното училище.


Закрити паралелки след трето класиране - всички паралелки, в които не са се записали минимален брой ученици, ще бъдат закрити и в тях няма да бъде осъществен прием. Кандидатите от тези паралелки трябва да изберат друга от възможните, в която има свободни места. Записване се определя от директора на съответното училище в срок до 04.09.2017 г. Необходимите документи за кандидатстване са аналогични като при предишните етапи и се подават в съответното училище.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF