За процедурата по кандидатстване стъпка по стъпка

За да продължат образованието си в осми клас, учениците задължително подават заявления за участие в класиране, независимо от техните резултати от НВО по БЕЛ и по математика.

Седмокласниците, които през настоящата учебна година се обучават в НУИ "Проф. Веселин Стоянов“ - Русе или Спортно училище "М-р Атанас Узунов" - Русе, имат две възможности за избор: да подадат заявление за кандидатстване в друго училище или да продължат образованието си в същото училище. Във втория случай не е необходимо да подават заявление за участие в класиране.

  Подаването на документи за участие в първи етап на класиране е в периода от 03 до 07 юли 2020 г.

  Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки заявления за участие в класиране за първи и трети етап ще се подават по следните начини:

 • онлайн чрез електронната страница на МОН
 • в училището, в което учениците завършват 7. клас;
 • в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в 8. клас.

Входът в платформата за кандидатстване се осъществява чрез въвеждане на входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика. Тази опция е валидна за всички седмокласници, независимо къде са завършили 7. клас.

  Попълването на заявлението и подреждането на желанията в него е важна част от процеса на кандидатстване! Независимо от резултатите на ученика от НВО по български език и литература и по математика, профилите и специалностите от професии следва да се подредят според неговите желания. Това означава: на първо място в заявлението да се впише най-желания профил или най-желаната специалност, на второ – следващата по желание специалност и т.н. Няма ограничение за броя на посочените профили и/или специалности. Желанията се избират от падащо меню в рубрика ЖЕЛАНИЯ.

  Учениците трябва да отговарят на следните условия:

  1. За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване;
  2. Здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват.
    Заявленията в училищата се подават от учениците в присъствието на техен родител. При подаване на заявленията са необходими следните документи:
  • оригинал на служебната бележка с резултатите от изпити чрез тест по БЕЛ и по математика, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас;
  • оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство на кандидата - само при кандидатстване за специалности от професии в професионални гимназии и средни училища (СУ „Васил Левски“ с ПП – Ветово и СУ „Панайот Волов“ – Бяла);
  • документ за самоличност на кандидата.
    Обявяването на списъците с класираните ученици на първи етап е до 13 юли 2020 г. на електронната страница на МОН и на сайта на РУО – Русе.   Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаването на заявление за участие във втори етап на класиране е до 16 юли 2020 година включително.   Учениците, приети по първо желание, задължително се записват в училището, в което са приети в посочения по-горе срок. В противен случай губят мястото си и ще могат да участват само в третия етап на класиране за обявените свободни места. Учениците, приети по второ и следващо желание до 16 юли 2020 г. имат следните възможности:
  • да се запишат в училището, в което са приети;
  • да подадат заявление за участие във втори етап на класиране.
  Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което е класиран кандидата!  В това заявление учениците нямат право да пренареждат желанията си, но запазват мястото си от първо класиране!  
   Необходими документи за записване в училището, в което ученикът е класиран са:
  • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
  • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.
    Във втори етап на класиране участват:
  • кандидатите, които са класирани на първи етап и са подали заявление за участие във втори етап на класиране;
  • кандидатите, които са подали заявление за участие в първи етап на класиране, но не са класирани.
  Кандидатите, класирани на първи етап, които не са се записали и/или не са подали заявления за участие във втория етап не участват във втория етап на класиране и губят мястото си. Обявяването на списъците с приетите на втори етап на класиране е до 20 юли 2020 година включително на електронната страница на МОН електронната страница и на сайта на РУО – Русе Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е до 22 юли 2020 година включително в училището, в което е приет кандидата. Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:
  • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
  • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.
  Обявяването на записалите се ученици и на броя на свободните места след втори етап на класиране е на 23 юли 2020 година на страницата на РУО-Русе.   Документите за участие в третия етап на класиране ще се подават от 24 до 27 юли 2020 година включително по следните начини:
  • онлайн чрез електронната страница на МОН електронната страница
  • в училището, в което учениците завършват 7. клас;
  • в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в 8. клас.
  Необходими документи:
  • оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование;
  • служебна бележка (оригинал) от училището с резултатите от Националното външно оценяване по БЕЛ и по математика;
  • медицинско свидетелство (оригинал и копие) само при кандидатстване в професионални гимназии;
  • документ за самоличност на кандидата;
  • заявление (по образец) за участие в трети етап на класиране, което ще получите на място, при подаване на документите.
    ВАЖНО:
  • документите за участие в класирането се приемат задължително в присъствието на ученик и родител;
  • при подаване на заявление за трети етап на класиране кандидат-гимназистите попълват ново заявление, в което вписват само паралелките, в които има обявени свободни места;
  • за едно желание се счита вписването на един ред от списъка с незаети места след втори етап на класиране;
  • желанията се подреждат според предпочитанията на кандидата.
  Обявяването на списъците с класираните на трети етап на класиране е до 29 юли 2020 година включително на електронната страница на МОН електронната страница и на сайта на РУО – Русе.   Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:
  • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
  • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.
    Записването в съответните училища след трети етап на класиране е на 30 юли 2020 година. Обявяването на свободните места след трети етап на класиране е на 03 август 2020 година в РУО–Русе. Попълването на свободните места след трети етап на класиране и записването се определя от директора на съответното училище в срок до 10 септември 2020 година включително.        
  Информация по чл. 13 от Общия регламент за защита на данните за родителите и учениците, участващи в прием след завършено основно образование през учебната 2019/2020 година
  Като обработващ лични данни Регионално управление на образованието – Русе Ви информира, че личните Ви данни се събират единствено и само за целите на приема след завършено основно образование през учебната 2019/2020 година и няма да бъдат ползвани за други цели. Обработването на данните Ви е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес и при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, съгласно член 6 параграф 1, буква Д от ОРЗД. Личните Ви данни ще бъдат предоставени само на училището, в което сте класиран/а/. Личните Ви данни, събрани във връзка с целта посочена по-горе ще се съхраняват само за периода на приема след завършено основно образование за учебната 2019/2020 година, а именно от момента, в който Вие предоставите тези данни до момента на Вашето записване в училище. Вие, като субекти на лични данни, имате право на достъп, коригиране или изтриване на Ваши лични данни или на ограничаване на обработването на личните Ви данни както и да направите възражение срещу обработването на данните Ви. С Регионално управление на образованието – Русе може да се свържете на тел. 082 834 532 и на адрес: гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 18, ет. 10, стая № 2.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF