Прием на деца, които са близнаци

  I. Над утвърдения план-прием може да се приемат, близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в 8. клас, както следва:
 1. приетият близнак, следва да бъде записан в училището, в което е приет;
 2. близнаците следва да са положили приемните изпити;
 3. родителите или упълномощено от тях лице подават заявление до началника на РУО - Русе по образец, които ще получат на място;
  II. Документи необходими при подаване на заявлението:
 1. копие от свидетелството за завършено основно образование - за приетия близнак
 2. копие от свидетелството за завършено основно образование - за неприетия близнак;
 3. копие от медицинско свидетелство - на неприетия близнак /медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии/;
 4. копие от удостоверения за раждане на близнаците;
 5. копие от служебната бележка за резултатите от положените изпити на неприетия близнак.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF